مناقصه ها

برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه، تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات سفت کاری و تاسیسات مکانیک

شرکت برگزار کننده : شرکت ونک پارک

تاریخ شروع : 1396/10/11

تاریخ پایان : 1396/10/11