مناقصه ها

اجرای فونداسیون بلوک هایF وEوD پروژه روما کیش

شرکت مهستان در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای فونداسیون و شمع بلوک های D و E و F پروژه روما کیش را به پیمانکاران دارای توانمندی فنی ، اجرایی و مالی مرتبط با موضوع مناقصه از طریق مناقصه عمومی و به صورت تهاتر واگذار نماید .

شرکت برگزار کننده : شرکت مهستان

تاریخ شروع : 1395/09/15

تاریخ پایان : 1395/09/20