مناقصه ها

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات مجموعه استخر پروژه مسکون

شرکت برگزار کننده : شرکت ونک پارک

تاریخ شروع : 1396/10/11

تاریخ پایان : 1396/10/11