موضوع فعالیت طبق اساسنامه
فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارتست از سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکت های ساختمانی و مشاوره ای، فعالیت در امر ساخت و ساز واحد های مسکونی، تجاری و اداری به صورت سرمایه گذاری، مشارکت و سایر موارد مرتبط ، سرمايه گذاري در امر فعاليتهاي ساختماني، صنعتي، توليدي، خدماتي، بهداشتي، طراحي، عمراني، مشاوره اي، مطالعاتي، پيمانكاري، تاسيساتي، راهسازي، فرودگاه، بنادر، اسكله و كليه عمليات مجاز و مشاركت با بانكها و شركتها و مؤسسات و سازمانها اعم از بخش خصوصي و دولتي و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و انجام اموراتي از جمله :
* ساخت واحدهاي مسكوني و فروش آنها.
* مشاركت در ساخت يا ارائه خدمات ساخت به اشخاص حقيقي و حقوقي كه مالك زمين باشند با اخذ سود يا كارمزد عادلانه.
* عقد و تنظيم هر گونه قرارداد در رابطه با ايجاد اعياني در اراضي متعلق به بنياد و يا اراضي غير.
* احداث ابنيه و اعياني در زمينهايي كه كاربري اداري يا تجاري دارند و فروش آنها.
* انجام امور مربوط به معاملات تجاري.
* انجام ساير اموري كه بنحوي بطور مستقيم با موضوعات فوق مرتبط باشد.