" /> فرصت های سرمایه گذاری
فرصت های سرمایه گذاری
با توجه به ماموریت اصلی هلدینگ عمران و مسکن ایران و شرکت های عضو گروه در تعریف، مدیریت ساخت و طراحی، مدیریت تامین منابع مالی، بهره برداری و واگذاری مجموعه های مسکونی، اداری، تجاری، توریستی، تفریحی و شهرک سازی، این هلدینگ آماده دریافت پیشنهادات در حوزه سرمایه گذاری، مشارکت و همکاری در ساخت پروژه های ساختمانی می باشد.
جهت برقراری ارتباط، موارد ذیل را تکمیل نموده یا فرم مریوطه را دانلود و پس از تکمیل با عنوان "همکاری جهت سرمایه گذاری" به نشانی پست الکترونیک شرکت ارسال نمایید.