تحقیق و توسعه
واحد تحقیق و توسعه بر اساس آیین نامه و دستورالعمل ابلاغی بنیاد و به منظور تسریع در شکل گیری زمینه های اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با ماموریت: پایش مستمر فرآیندهای سازمانی و استخراج عوارض مترتب، سنجش فناوری های برتر، ایجاد بستر مناسب جهت شکوفایی خلاقیت و نوآوری در ارکان و اجزای سازمان، نیازسنجی برنامه های توسعه بلند مدت و شناسایی و معرفی افراد مستعد ، کارآفرین وراهبری تحقیقات، هماهنگی ها و فعالیت های دبیرخانه ای به منظور حل مساله و عوارض شناسایی شده، از سال 1394 در هلدینگ تشکیل و از طریق کمیته های فرعی تحقیق و توسعه و کارگروه توسعه تکنولوژی، اقدامات ذیل انجام گردیده است.

* تدوین گزارش شناخت تکنولوژی مناسب و در دسترس
* بازنگری مصوبات استراتژی های توسعه تکنولوژی هلدینگ به منظور تطبیق با نیازهای فعلی و آینده و با اولویت جلب همکاری شرکت های دانش بنیان
* طراحی و ایجاد سامانه جامع مدیریت پروژه و اطلاعات
* طراحی و ایجاد سامانه فروش محصولات و ارتباط با مشتریان(سیستم هوشمند بازاریابی)
* شناسایی نیازهای دانشی هلدینگ و شرکت های تابعه و انعکاس به شرکگت های دانش بنیان(در مرحله تحقیقات تجاری)
* شناسایی و معرفی محصولات تولید شده شرکت های دانش بنیان به شرکت های گروه
* شناسایی و معرفی محصولات تولید شده بر پایه تکنولوژی نانو به شرکت های گروه

نیازهای دانشی:
* تولید مصالح پوششی هوشمند (نانو تکنولوژی)
* میلگرد بازالت
* پوشش های مقاوم کننده دیوارها در برابر نیروی جانبی
* روش های صنعتی ساخت
* تولید مصالح نوین از نخاله های ساختمانی و مصالح بازیافتی و پرت
* بتن های توانمند
* سیستم های هوشمند بازاریابی
* سیستم های ممیزی هزینه تمام شده
* روش های بهینه بازیافت فاضلاب شهر صنعتی
* روش های توسعه مدیریت انبارداری
* روش های کاهش خوردگی در تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی