استراتژی ها
* توسعه بازارهای هدف
* رسوخ در بازارهای هدف
* توسعه محصول
* متوازن سازی سبد پروژه ها
* توسعه برند