ارزش ها
* اعتقاد به فرهنگ دینی و ملی و تجلی آن در رفتار، گفتار و کردار خود
* پایبندی به ارزشهای اخلاقی (اعتماد و احترام متقابل، برخورد صادقانه وصریح ، عدل و انصاف، پایبندی به قانون، وفای به عهد و...)
* توجه به جایگاه مشتریان به عنوان سرمایه های هلدینگ
* پایبندی به فرهنگ کار گروهی ، مسئولیت پذیری، پاسخگوئی سریع، نقدپذیری
* تلاش در جهت بهره گیری از نوآوری و خلاقیت در جهت ارتقا صنعت ساخت و ساز کشور
* جلب رضایت ذینفعان در راستای اهداف هلدینگ
* تلاش در جهت اجرای مناسب و با کیفیت براساس زمانبندی پروژه ها و قراردادها
* استفاده بهینه از منابع و سرمایه های هلدینگ
* اجرای کامل قوانین و مقررات اداری و رعایت نظم و انضباط و آراستگی محیط کار