مدیران
هیئت مدیره

مجتبی کمیلی

سمت : رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

ایرج معزی

سمت : مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

معاونان

بهنام مومن

سمت : معاون مالی و اداری و عضو هیات